Algemene voorwaarden

Artikel 1: Voorwerp

De dienstverlener is een gediplomeerde hondengedragsdeskundige en hondentrainer.
De dienstverlener voorziet in verschillende begeleidingen van de opdrachtgever:

  • Begeleiding en advies bij de keuze van een puppy,
  • Privé-training aan huis,
  • Uitvoerige gedragstherapie.

De opdrachtgever geeft aan de dienstverlener een opdracht zoals hiervoor omschreven aan de tarieven zoals voorzien op de webpagina. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de dienstverlener en de opdrachtgever.

Artikel 2: Verplichtingen van de dienstverlener

Ter uitvoering van dit contract is de dienstverlener gehouden tot een middelenverbintenis. De dienstverlener kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van een probleemgedrag van de hond, zonder dat enige garantie kan worden gegeven op de uitkomst ervan. De dienstverlener verbindt zich ertoe alle door de opdrachtgever gegeven vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te houden. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg en met het akkoord van de opdrachtgever, doch uitsluitend wanneer de dienstverlener ervan overtuigd is dat de belangen van de opdrachtgever en de hond of de omgeving hiermee gebaat zijn.

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever verbindt zich ertoe stipt de gemaakte afspraken na te leven. Gemaakte afspraken kunnen tot minimaal 48 uur van te voren qua tijdstip worden gewijzigd. Indien minder dan 48 uur voor de ingeplande afspraak een verzoek tot wijziging ervan gebeurt door de opdrachtgever, behoudt de dienstverlener zich het recht voor om de gemaakte afspraak, waarvoor geen tijdig verzoek tot wijziging werd overgemaakt, volledig in rekening te brengen van de opdrachtgever, behoudens een situatie van overmacht of behoudens wederzijds akkoord. Indien door ziekte of overmacht de dienstverlener een gemaakte afspraak dient te wijzigen, verbindt deze zich ertoe om een nieuwe afspraak te geven op een zo kort mogelijke termijn.
De opdrachtgever bevestigt dat de hond, welke een gedragstherapeutische behandeling of training zal ondergaan, ingeënt is tegen overdraagbare ziekten en dit via de gangbare periodieke inentingen via de dierenarts.
De opdrachtgever verbindt zich ertoe mee te werken aan de vooropgestelde therapie. Alle door de dienstverlener verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen, aanbevelingen en andere documenten mbt het voorwerp van onderhavige overeenkomst, kunnen door de opdrachtgever uitsluitend aangewend worden voor het gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling of de privétraining. Deze documenten blijven overeenkomstig de Auteurswet in volledige eigendom toebehoren aan de dienstverlener. De opdrachtgever verbindt zich er derhalve toe om deze documentatie niet zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de dienstverlener openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid / Schadegevallen

De opdrachtgever kan nooit beschouwd worden als de persoon die het meesterschap over de hond heeft.
De adviseren/behandeling kan niet leiden tot de aansprakelijkheid van de dienstverlener, behoudens zeer zware fouten. De trainingen, zowel in de praktijk van de dienstverlener als daarbuiten, geschieden steeds op eigen risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn hond, dit zowel ten overstaan van de dienstverlener als ten overstaan van derden, en dit overeenkomstig artikel 1385 B.W. De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen tijdens de trainingen/behandelingen.
De opdrachtgever bevestigt hierbij dat de hond, voorwerp van de opdracht tot gedragstherapie/training/bijsturing, meeverzekerd werd in zijn/haar BA-verzekering, waarbij deze gedekt is gedurende de ganse looptijd van de opdracht gegeven aan de dienstverlener.

Artikel 5: Betalingsmodaliteiten

Betalingen geschieden hetzij contant, hetzij uiterlijk op de vervaldag van de factuur. In geval van laattijdige betaling van de maandelijkse facturen of van ieder ander bedrag verschuldigd uit hoofde van onderhavig contract, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlinterest van 10% per jaar, waarbij een begonnen maand als een volledige maand zal worden beschouwd. Bovendien zullen de niet-betaalde bedragen van rechtswege en zonder dat enige aanmaning vereist is, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,00, rekening houdende met de bijkomende administratieve kosten die een wanbetaling met zich meebrengen.
Eventuele klachten op de factuur dienen de dienstverlener te bereiken per aangetekend schrijven uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 6: Annulatie / ontbinding / verbreking van de overeenkomst

De onderhavige overeenkomst wordt aangegaan voor de in de bijzondere voorwaarden overeengekomen opdracht. De overeenkomst kan derhalve geenszins worden opgezegd.
De dienstverlener houdt zich het recht voor om onderhavige overeenkomst voortijdig te ontbinden
in geval

  • van niet stipte betaling door de opdrachtgever en na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand door de dienstverlener ;
  • de opdrachtgever zijn bovenvermelde verplichtingen niet is nagekomen, bv. het meeverzekerd zijn van de hond, de vereiste inentingen, …
  • de opdrachtgever niet de vereiste medewerking verleent en/of weigert mee te werken aan de opgestelde therapie;
  • de dienstverlener dient vast te stellen dat er sprake is van mishandeling en/of verwaarlozing van de hond, waarbij de dienstverlener tevens de bevoegde overheidsdiensten hiervan op de hoogte zal stellen;

In geval van annulatie door de opdrachtgever / voortijdige opzeg door de opdrachtgever /ontbinding van de overeenkomst ten laste van de opdrachtgever, zal deze aan de dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 30% van de overeengekomen prijs van de nog niet uitgevoerde diensten.
In geval van annulatie door de dienstverlener / voortijdige opzeg door de dienstverlener /ontbinding van de overeenkomst ten laste van de dienstverlener, buiten de hiervoor beschreven situaties, zal deze aan de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 30% van de overeengekomen prijs van de nog niet uitgevoerde diensten.

Artikel 7: Inwerkingtreding van het contract

De partijen zullen definitief en onherroepelijk door het onderhavige contract gebonden zijn vanaf bevestiging van afspraak.

Artikel 8: Keuze van woonst – rechtsmacht

De partijen zullen woonst kiezen op het adres aangeduid in onderhavig contract. Wanneer één der partijen zijn adres/maatschappelijke zetel zou wijzigen, is deze ertoe gehouden de andere partij hiervan onmiddellijk per aangetekend schrijven te verwittigen. Ieder eventueel geschil dat zou voortvloeien uit onderhavig contract, zal uitsluitend beheerst worden door het Belgisch Recht.
Uitsluitend de Rechtbanken te Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde zullen bevoegd zijn voor het kennisnemen en beoordelen van deze eventuele geschillen.

 

Je hond graag zien is één ding, hem begrijpen nog iets helemaal anders.

Wouter Allegaert

Zaakvoerder Canislufa